Typ incidentu

TypČo sem patríPopis
Nežiaduci obsahSpam
Obťažovanie
Pornografia
Násilie
Spam – nevyžiadaný hromadný e-mail – znamená, že používateľ nedal povolenie na jeho poslanie a správa je súčasťou väčšieho súboru správ s rovnakým obsahom. Ďalej do tejto skupiny patria e-maily alebo webové stránky s diskriminačným alebo diskreditačným obsahom, s obsahom pornografie, propagácie násilia a podobne.
Škodlivý kódVírus
Červ
Trójsky kôň
Spyware
Dialler
Softvér, ktorý je zámerne obsiahnutý alebo vložený do systému so škodlivým zámerom. Na aktiváciu kódu je väčšinou potrebná súčinnosť používateľa.
Získavanie informáciíSkenovanie
Odpočúvanie
Sociálne inžinierstvo
Skenovanie znamená posielanie požiadaviek na systém s cieľom odhalenia jeho slabín. To zahŕňa niektoré testovacie procesy na zistenie informácií o zariadeniach, službách a účtoch, napr. fingerd, DNS požiadavky, ICMP, SMTP (EXPN, RCPT,…) apod. Odpočúvanie zahŕňa sledovanie a zaznamenávanie sieťovej prevádzky za týmto účelom. Sociálne inžinierstvo znamená získavanie informácií od ľudí netechnickým spôsobom (lži, triky, hrozby).
Pokus o prienikVyužitie známej zraniteľnosti
Opakované pokusy o prihlásenie
Útok s neznámymi znakmi
Pokus skompromitovať systém alebo narušiť službu využitím zraniteľnosti so štandardizovaným identifikátorom (napr. CVE), ako napr. pretečenie pamäte, zadné dvierka, XSS (cross side scripting) apod. Patria sem aj opakované neúspešné pokusy o prihlásenie (hádanie, útok hrubou silou), ako aj pokusy o prienik doposiaľ neznámym spôsobom.
PrienikSkompromitovanie privilegovaného účtu
Skompromitovanie obmedzeného účtu
Skompromitovanie aplikácie
Botnet
Úspešné skompromitovanie systému alebo aplikácie (služby). Môže k nemu dôjsť na diaľku využitím známej alebo novej zraniteľnosti, ale aj neautorizovaným lokálnym prístupom.
NedostupnosťDoS
DDoS
Sabotáž
Pri tomto type útokov je systém bombardovaný takým množstvom paketov, že operácie sú oneskorené, alebo systém skolabuje. Príklady vzdialeného útoku typu DoS sú SYN flooding, ping-flooding, E-mail bombing (DDoS: TFN, Trinity,…). Dostupnosť však môže byť obmedzená aj lokálnymi činnosťami (deštrukcia, prerušenie napájania,…).
Ohrozenie bezpečnosti informáciíNeoprávnený prístup k informáciám
Neoprávnená zmena informácií
Okrem lokálneho zneužitia dát a systémov, bezpečnosť informácií môže byť ohrozená aj úspešným skompromitovaním aplikácie alebo účtu. Patria sem aj útoky, pri ktorých dochádza k zachytávaniu a pristupovaniu k informáciám počas prenosu.
Podvod, spreneveraNeoprávnené využívanie zdrojov
Porušenie autorských práv
Prevzatie identity
Phishing
Patrí sem využívanie zdrojov na neoprávnené účely vrátane neoprávneného zisku (napr.  účasť na ilegálnych reťazových e-mailoch pre dosiahnutie zisku alebo pyramídové schémy). Patrí sem aj predaj a inštalácia nelicencovaných kópií komerčného softvéru alebo iných materiálov chránených autorskými právami. Ďalej sem patria útoky, pri ktorých jedna entita nelegitímne predstiera identitu druhej, aby z toho mala úžitok, ako aj phishing.
Iné Bezpečnostné incidenty nehodiace sa k žiadnemu typu.
Posledná aktualizácia