Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update F)


ICS CERT - odporúčania
Geutebruck IP Cameras
20.03.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Úvod

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team) je špecializovaná jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike. Bola zriadená uznesením vlády SR č. 479/2009 z 1. júla 2009  v súlade s Národnou stratégiou pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike (uznesenie vlády SR č. 570/2008).

CSIRT.SK, ako národný CSIRT, bude poskytovať služby prevažne štátnej správe a za účelom reakcie na bezpečnostné incidenty namierené na Národnú informačnú a komunikačnú infraštruktúru  SR (NIKI) aj služby pre verejnú správu a verejnosť (s výnimkou incidentov týkajúcich sa utajovaných informácií).

Ciele

CSIRT.SK je zriadený ako špecializovaný útvar DataCentra (rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR) a zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov a súvisiacich informačných a komunikačných technológií v rámci celej NIKI. Bude poskytovať aj služby preventívneho a vzdelávacieho charakteru.

Hlavné ciele vytvorenia CSIRT.SK sú tieto:

 • riešenie informačno-bezpečnostných incidentov v SR v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi postihnutých častí NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a prípadne inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy),
 • budovanie a rozširovanie poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti,
 • kooperácia so zahraničnými sesterskými organizáciami a reprezentácia SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

Služby

Služby pre klientov budú rozdelené na nasledujúce dve skupiny:

Aktívne služby:

 • varovania / upozornenia na bezpečnostné riziká,
 • reakcia na incidenty,
 • analýza incidentov,
 • tvorba manuálov pre riešenie najčastejšie sa vyskytujúcich incidentov,
 • koordinácia činností pri reakcií na incidenty,
 • analýza bezpečnostných rizík a zraniteľností,
 • reakcia na škodlivý softvér,
 • analýza škodlivého softvéru.

Proaktívne služby:

 • oznámenia,
 • technologický dozor,
 • vzdelávanie a budovanie všeobecného povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • konfigurácia a údržba bezpečnostných nástrojov, aplikácií a infraštruktúry,
 • služby detekcie prienikov,
 • distribúcia informácií týkajúcich sa bezpečnosti,
 • monitorovanie stavu hrozieb v oblasti IKT,
 • konzultačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti.

Časový harmonogram a súčasný stav

CSIRT.SK momentálne poskytuje aktívne a proaktívne služby pre primárnu a sekundárnu klientelu, a tým zabezpečuje plnohodnotné fungovanie útvaru.

Detailný harmonogram vývoja CSIRT.SK ako aj ďalšie informácie možno nájsť v uznesení vlády SR č. 479/2009 (Súbor PDF PDF (272 kB)).