Zraniteľnosť zariadení Ubiquiti EdgeRouter a AirCube

Spoločnosť Ubiquiti vydala správu o prítomnosti zraniteľnosti typu RCE a DoS vo svojich zariadeniach EdgeRouter a AirCube. Zneužitím zraniteľnosti by potenciálny útočník mohol na zariadeniach vykonať škodlivý kód, čím by mohol zamedziť korektnému fungovaniu zariadení, prípadne ich použiť na šírenie a vykonávanie ďalšej škodlivej činnosti. Zraniteľnosť bola na oboch zariadeniach odstránená pomocou bezpečnostných aktualizácií vo verziách EdgeRouter 2.0.9-hotfix.7 a AirCube 2.8.9.

Zraniteľné systémy:

Ubiquiti EdgeRouter po verziu 2.0.9-hotfix.6 (vrátane)

AirCube firmvér po verziu 2.8.8 (vrátane)

Opis činnosti:

Zariadenie EdgeRouter predstavuje špecializovaný smerovač, ktorý sa často používa ako koncový smerovač v rámci WAN sietí na prepojenie interného a externého prostredia. Zariadenie AirCube predstavuje Wi-Fi prístupový bod.

CVE-2023-31998 (CVSS skóre 5,9)

Zraniteľnosť CVE-2023-31998 opisuje možné pretečenie haldy, ktoré je možné zneužiť cez LAN pripojenie. Samotná zraniteľnosť sa nachádza v službe MiniUPnPd. Jej zneužitie môže viesť k vzdialenému vykonávaniu škodlivého kódu, ale taktiež aj k zamedzeniu správneho fungovania štandardu UPnP (Universal Plug and Play).

Zraniteľnosť bola identifikovaná firmou SSD Secure Disclosure.

Závažnosť zraniteľnosti: Stredná

Možné škody:

  • Vzdialené vykonávanie kódu
  • Nedostupnosť štandardu UPnP na zariadení

Odporúčania:

Spoločnosť Ubiquiti ošetrila zraniteľnosť vydaním bezpečnostnej aktualizácie pre Ubiquiti EdgeRouter vo verzii 2.0.9-hotfix.7 a vyššie, spolu s bezpečnostnou aktualizáciou pre AirCube vo verzii 2.8.9 a vyššie. VJ CSIRT odporúča bezodkladne aktualizovať zariadenia Ubiquiti na najnovšie opravené verzie.

Odkazy:

https://securityaffairs.com/148334/hacking/ubiquiti-edgerouter-flaw.html

https://www.securityweek.com/poc-exploit-published-for-recent-ubiquiti-edgerouter-vulnerability/

https://community.ui.com/releases/EdgeMAX-EdgeRouter-v2-0-9-hotfix-7/2693d34c-f878-45d3-90af-32da2b4895a2

https://community.ui.com/releases/airCube-2-8-9/33046b1b-f903-4492-b67b-e01096b05109