Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Foreign Sources
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Prehľad štandardov ISO/IEC 27000

ISO/IEC normy rady 27000 predstavujú medzinárodné štandardy v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti odvodené od britských štandardov rady BS 7799. Uvedený prehľad obsahuje názvy a označenia jednotlivých noriem spolu s ich stručným opisom. Získať samotné normy alebo viac informácií je možné na webovom sídle Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu ISO

V súčasnosti platné normy:

ISO/IEC 27000:2014

Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary

ISO/IEC 27000:2014 poskytuje prehľad systémov manažárstva informačnej bezpečnosti (SMIB) a  termíny a definície bežne používané v štandardoch radu 27000. Je aplikovateľný na všetky typy a veľkosti organizácií (vládne, komerčné, neziskové).

ISO/IEC 27001:2013

Information technology -- Security techniques -- Information security management systems – Requirements

ISO/IEC 27001:2013 špecifikuje požiadavky na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie SMIB v kontexte organizácie. Tiež obsahuje požiadavky na posudzovanie a narábanie s rizikami informačnej bezpečnosti. Požiadavky tejto normy sú generické a aplikovateľné na všetky organizácie nezávisle na ich type, veľkosti a charaktere.

 

ISO/IEC 27002:2013

Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls

ISO/IEC 27002:2013 poskytuje pokyny pre štandardy informačnej bezpečnosti organizácie a praktiky riadenia informačnej bezpečnosti vrátane výberu, implementácie a riadenie opatrení berúc do úvahy rizikové prostredia informačnej bezpečnosti organizácie. Je navrhnutý pre organizácie, ktoré zamýšľajú:

 • výber opatrení v rámci procesu implementácie SMIB založeného na ISO/IEC 27001,
 • implementáciu všeobecne akceptovaných opatrení informačnej bezpečnosti,
 • vývoj vlastných smerníc pre informačnú bezpečnosť.

 

ISO/IEC 27003:2010

Information technology -- Security techniques -- Information security management system implementation guidance

ISO/IEC 27003:2010 sa zameriava na kritické aspekty úspešného návrhu a implementácie SMIB v súlade s ISO/IEC 27001:2005. Popisuje proces špecifikácie a návrhu SMIB od počiatku až po vytvorenie plánu implementácie.

 

ISO/IEC 27004:2009

Information technology -- Security techniques -- Information security management – Measurement

ISO/IEC 27004:2009 poskytuje návod pre vývoj a používanie metrík a merania pre posúdenie efektivity implementovaného SMIB a opatrení špecifikovaných v ISO/IEC 27001.

 

ISO/IEC 27005:2011

Information technology -- Security techniques -- Information security risk management

ISO/IEC 27005:2011 poskytuje návod pre riadenie rizík informačnej bezpečnosti. Podporuje všeobecné koncepty špecifikované v ISO/IEC 27001 a je navrhnutý tak, aby podporoval implementáciu informačnej bezpečnosti založenej na riadení rizík.

 

ISO/IEC 27006:2011

Information technology -- Security techniques -- Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems

ISO/IEC 27006:2011 špecifikuje požiadavky a poskytuje návod pre organizácie poskytujúce audit a certifikácie SMIB.  Štandard je primárne zameraný na podporu akreditácie organizácií poskytujúcich certifikáciu SMIB.

 

ISO/IEC 27007:2011

Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing

ISO/IEC 27007:2011 poskytuje návod a požiadavky pre riadenie programu auditov SMIB, vykonávanie auditov a kompetencie audítorov SMIB.

 

ISO/IEC TR 27008:2011

Information technology -- Security techniques -- Guidelines for auditors on information security controls

ISO/IEC TR 27008:2011 poskytuje návod na preskúmavanie implementácie a prevádzky opatrení, vrátane technického súladu opatrení informačnej bezpečnosti.

 

ISO/IEC 27010:2012

Information technology -- Security techniques -- Information security management for inter-sector and inter-organizational communications

ISO/IEC 27010:2012 poskytuje návod pre implementáciu riadenia informačnej bezpečnosti v rámci organizácií zdieľajúcich informácie. Je aplikovateľný na všetky formy výmeny a zdieľania citlivých informácií (verejné, súkromné, národné, medzinárodné, v rámci odvetvia, alebo medzi jednotlivými sektormi).

 

ISO/IEC 27011:2008

Information technology -- Security techniques -- Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002

Cieľom tohto návodu je podporiť implementáciu riadenia informačnej bezpečnosti v telekomunikačných organizáciach. Prijatie tohto štandardu umožní telekomunikačným organizáciam splniť základné požiadavky na dostupnosť, dôvernosť a integritu.

 

ISO/IEC 27013:2012

Information technology -- Security techniques -- Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 27013:2012 poskytuje návod pre integrovanú implementáciu ISO 27001 a ISO 20000-1 pre organizácie, ktoré zamýšľajú:

 • implementovať ISO 27001 po predchádzajúcej implementácií ISO 20000-1 alebo opačne,
 • implementovať súčasne ISO 27001 a ISO 20000-1,
 • integrovať existujúce ISO 27001 a ISO 20000-1 manažérske systémy.

 

ISO/IEC 27014:2013

Information technology -- Security techniques -- Governance of information security

ISO/IEC 27014:2013 poskytuje koncepty a princípy  strategického riadenia informačnej bezpečnosti (Governance) pomocou ktorých môžu organizácie vyhodnocovať, koordinovať, monitorovať a komunikovať aktivity súvisiace s informačnou bezpečnosťou.

 

ISO/IEC TR 27015:2012

Information technology -- Security techniques -- Information security management guidelines for financial services

ISO/IEC TR 27015:2012 poskytuje návod pre spustenie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie informačnej bezpečnosti a opatrení z ISO/IEC 27002 pre organizácie poskytujúce finančné služby.

 

ISO/IEC TR 27016:2014

Information technology -- Security techniques -- Information security management -- Organizational economics

ISO/IEC TR 27016:2014 poskytuje návod pre organizácie pre tvorbu rozhodnutí o ochrane informácií a pochopenie ekonomických dôsledkov týchto rozhodnutí v kontexte konkurenčných požiadaviek na zdroje.

 

ISO/IEC CD 27017

Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls for cloud computing services based on ISO/IEC 27002

V príprave.

 

ISO/IEC 27018:2014

Information technology -- Security techniques -- Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors

ISO/IEC 27018:2014 ustanovuje všeobecne prijaté ciele riadenia, opatrenia a návod pre implementáciu opatrení na ochranu osobných údajov (Personally Identifiable Information) v súlade s princípmi ochrany súkromia v ISO/IEC 29100 pre verejné cloudy.

 

ISO/IEC TR 27019:2013

Information technology -- Security techniques -- Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry

ISO/IEC TR 27019:2013 poskytuje návod založený na ISO/IEC 27002 na aplikáciu riadenia informačnej bezpečnosti na riadiace a kontrolné systémy používané v energetickom priemysle.

 

ISO/IEC DTR 27023

Security techniques -- Mapping the revised editions of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002

V príprave.

 

ISO/IEC 27031:2011

Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity

ISO/IEC 27031:2011 popisuje koncepty a princípy pripravenosti IKT  na kontinuitu činností a poskytuje rámec metód a procesov pre identifikáciu a špecifikáciu všetkých aspektov (kritérií výkonnosti, návrhu a implementácie) pre zlepšovanie pripravenosti IKT organizácie na zaistenie kontinuity činností.

 

ISO/IEC 27032:2012

Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity

ISO/IEC 27032:2012 poskytuje návod pre zlepšovanie stavu kybernetickej bezpečnosti popisujúc špecifické aspekty tejto aktivity a jej závislosti na ostatných oblastiach bezpečnosti, ako napr.:

 • informačná bezpečnosť,
 • sieťová bezpečnosť,
 • bezpečnosť internetu,
 • ochrana kritickej informačnej infraštruktúry (CIIP).

 

ISO/IEC 27033-1:2009

Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 1: Overview and concepts

ISO/IEC 27033-1:2009 poskytuje prehľad sieťovej bezpečnosti a súvisiacich definícií.

 

ISO/IEC 27033-2:2012

Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security

ISO/IEC 27033-2:2012 poskytuje návod pre plánovanie, návrh, implementáciu a dokumentovanie sieťovej bezpečnosti v organizácii.

 

ISO/IEC 27033-3:2010

Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 3: Reference networking scenarios -- Threats, design techniques and control issues

ISO/IEC 27033-3:2010 popisuje hrozby, techniky návrhu a problémy súvisiace s opatreniami súvisiacimi s referenčnými sieťovými scenármi. Pre každý scenár poskytuje detailný návod pre narábanie s bezpečnostnými hrozbami, technikami návrhu opatrení a opatreniami na minimalizáciu súvisiacich rizík.

 

ISO/IEC 27033-4:2014

Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 4: Securing communications between networks using security gateways

ISO/IEC 27033-4:2014 poskytuje bávod pre zabezpečenie komunikácie medzi sieťami použitím bezpečnostných brán (firewall, aplikačný firewall, IPS) v súlade s dokumentovanou politikou informačnej bezpečnosti.

 

ISO/IEC 27033-5:2013

Information technology -- Security techniques -- Network security -- Part 5: Securing communications across networks using Virtual Private Networks (VPNs)

ISO/IEC 27033-5:2013 poskytuje návod pre výber, implementáciu a monitorovanie technických opatrení potrebných na zaistenie sieťovej bezpečnosti využitím pripojení virtuálnej súkromnej siete (VPN) na prepojenie sietí a pripojenie vzdialených používateľov do týchto sietí.

 

ISO/IEC 27034-1:2011

Information technology -- Security techniques -- Application security -- Part 1: Overview and concepts

ISO/IEC 27034 poskytuje organizáciám pomoc pri integrovaní bezpečnosti do procesov na riadenie aplikácií. Poskytuje prehľad aplikačnej bezpečnosti, oboznamuje s definíciami, konceptmi, princípmi a procesmi súvisiacimi s aplikačnou bezpečnosťou.

 

ISO/IEC 27035:2011

Information technology -- Security techniques -- Information security incident management

ISO/IEC 27035:2011 poskytuje štruktúrovaný a plánovitý prístup k:

 • detekcii, nahlasovaniu a posudzovaniu incidentov informačnej bezpečnosti,
 • reakcii a riadeniu incidentov informačnej bezpečnosti,
 • detekcii, posudzovaniu a riadeniu zraniteľností informačnej bezpečnosti,
 • neustálemu zlepšovaniu informačnej bezpečnosti a správy incidentov ako výsledku riadenia incidentov a zraniteľností informačnej bezpečnosti.

 

ISO/IEC 27036-1:2014

Information technology -- Security techniques -- Information security for supplier relationships -- Part 1: Overview and concepts

ISO/IEC 27036-1:2014 poskytuje pomoc organizáciam pri zabezpečení  ich informácií a informačných systémov v kontexte vzťahov s dodávateľmi.

 

ISO/IEC 27036-2:2014

Information technology -- Security techniques -- Information security for supplier relationships -- Part 2: Requirements

ISO/IEC 27036-2:2014 špecifikuje základné požiadavky informačnej bezpečnosti na definovanie, implementovanie, prevádzku, monitorovanie, preskúmavanie, udržiavanie a zlepšovanie vzťahov s dodávateľmi a nadobúdateľmi.

 

ISO/IEC 27036-3:2013

Information technology -- Security techniques -- Information security for supplier relationships -- Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security

ISO/IEC 27036-3:2013 poskytuje návod pre dodávateľov a nadobúdateľov prostriedkov IKT na:

 • získanie prehľadu a riadenie rizík informačnej bezpečnosti spôsobených fyzicky rozptýlenými a mnoho vrstvovými dodávateľkými reťazcami,
 • reakciu na riziká vyplývajúce z globálneho dodávateľského reťazca prostriedkov IKT , ktoré môžu mať dopad na organizácie používajúcie tieto prostriedky IKT,
 • integráciu procesov informačnej bezpečnosti do životného cyklu informačných systémov a softvéru.

 

ISO/IEC WD 27036-4

Information technology -- Information security for supplier relationships -- Part 4: Guidelines for security of Cloud services

V príprave.

 

ISO/IEC 27037:2012

Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

ISO/IEC 27037:2012 poskytuje návod pre špecifické aktivity pri narábaní s digitálnymi dôkazmi, ktorými sú identifikácia, zber, získanie a uchovávanie potenciálnych digitálnych dôkazov, ktoré môžu mať dôkaznú hodnotu.

 

ISO/IEC 27038:2014

Information technology -- Security techniques -- Specification for digital redaction

ISO/IEC 27038:2014 špecifikuje techniky vykonávania digitálnej redakcie elektronických dokumentov. Tiež špecifikuje požiadavky na softvérové nástroje používané pri odstraňovaní citlivých informácií zo zverejňovaných elektronických dokumentov a metódy testovania bezpečného odstraňovania týchto informácií.

 

ISO/IEC FDIS 27039

Information technology -- Security techniques -- Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)

V príprave.

 

ISO/IEC FDIS 27040

Information technology -- Security techniques -- Storage security

V príprave.

 

ISO/IEC DIS 27041

Information technology -- Security techniques -- Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative methods

V príprave.

 

ISO/IEC DIS 27042

Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence

V príprave.

 

ISO/IEC FDIS 27043

Information technology -- Security techniques -- Incident investigation principles and processes

V príprave.

 

ISO/IEC WD 27044

Guidelines for Security Information and Event Management (SIEM)

V príprave.

 

ISO/IEC 27050

Information technology -- Security techniques -- Electronic discovery

V príprave.

 

ISO 27799:2008

Health informatics -- Information security management in health using ISO/IEC 27002

ISO 27799:2008 poskytuje návod a podporu pri interpretácii a implementácii ISO 27002 do zdravotníckych organizácií.