Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Organizačná štruktúra

Štruktúra tímu CSIRT.SK

Organizačná štruktúra CSIRT.SK

Riaditeľ CSIRT.SK

Riaditeľ CSIRT.SK zabezpečuje rozvoj útvaru z formálno-organizačnej stránky. Sú mu priamo podriadené ostatné oddelenia. Zodpovedá za realizáciu a kontrolu plnenia úloh útvaru. Riaditeľ má kľúčovú úlohu pri personálnom obsadzovaní CSIRT.SK, pri nadväzovaní služobných kontaktov s rôznymi inštitúciami, pri uzatváraní zmluvných vzťahov a pod.

Odborný asistent

Obsahovou náplňou oddelenia odborného asistenta je najmä zabezpečenie prvotného kontaktu s  klientmi špecializovaného útvaru  CSIRT.SK a aktívna kooperácia so zahraničnými partnerskými organizáciami. Taktiež spracováva odbornú administratívnu agendu špecializovaného útvaru CSIRT.SK. 

Oddelenie technické

Monitoruje a zhromažďuje informácie o úrovni informačnej bezpečnosti v SR a o aktuálnych hrozbách a rizikách voči národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúre SR (NIKI). Kooperuje so zahraničnými sesterskými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Poskytuje taktiež kontaktné miesto pre zahraničných partnerov upozorňujúcich na informačno-bezpečnostné incidenty zasahujúce NIKI.

Oddelenie NIKI

Rieši informačno-bezpečnostné incidenty v SR v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi postihnutých častí celej NIKI, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb a prípadne inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy).

Oddelenie vzdelávania

Podieľa sa na odbornej práci technického oddelenia, spolupracuje najmä na tvorbe dokumentov, ktoré sú súčasťou webového sídla CSIRT.SK. Pripravuje koncepciu vzdelávania bezpečnostných manažérov a bezpečnostných inžinierov štátnych a verejných inštitúcií, zabezpečuje a riadi realizáciu tohto typu vzdelávania, pripravuje koncepciu bezpečnostných vzdelávacích programov pre širokú verejnosť, prednášky a články s najnovšími poznatkami z oblasti informačnej bezpečnosti, prednáša a vzdeláva odbornú i laickú verejnosť.

Iný personál

DataCentrum, ako organizácia MF SR, zabezpečuje pre jednotku CSIRT.SK aj ďalšie činnosti pomocou existujúcich ľudských zdrojov na pozíciách: právny konzultant, ekonóm a personalista ako aj prevádzku webového sídla CSIRT.SK.