Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Pravidlá pre hlásenie incidentu a zraniteľnosti

Bezpečnostný incident

je úmyselné využitie zraniteľnosti k spôsobeniu škody alebo straty na aktívach informačného systému alebo neúmyselné vykonanie akcie, ktorej výsledkom je škoda na aktívach. Ďalej je to akékoľvek narušenie bezpečnosti informačných systémov a sietí subjektu, ako aj akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky a súvisiacich pravidiel.
 

Zraniteľnosť

je vlastnosť aktíva v návrhu, vyhotovení alebo prevádzke infraštruktúry, ktorá ju činí citlivou na zničenie alebo uvedenie do stavu nespôsobilosti prostredníctvom ohrozenia.


Bezpečnostný incident je možné zadať dvomi spôsobmi:

 
 1. Zaslaním e-mailu na adresu incident (at) csirt.gov.sk. K e-mailu je možné priložiť prílohy a v prípade potreby využiť aj Súbor TXT PGP kľúč (6,25 kB) na ich zašifrovanie.     (V prípade potreby je možné použiť voľne dostupný nástroj GNU GPG).

Pri hlásení incidentu (zaslaním e-mailu) platia nasledujúce pravidlá:

 • Je nutné uvádzať korektnú e-mailovú adresu, ktorá je primárnym kontaktom.
 • Je nutné uviesť jednoznačný popis incidentu.
 • Pri popise incidentu uveďte čo najviac informácií, ktoré by mohli pomôcť pri jeho analýze a následnom spracovaní. Každá, aj zdanlivo na prvý pohľad neužitočná informácia, môže byť veľmi užitočná.

Popis incidentu by mal obsahovať tieto údaje:

 • Informácie o osobe  organizácii, ktorá hlási incident
  • funkcia/pracovné zaradenie
  • názov organizácie, typ organizácie (štátna, súkromná, škola, ...)
  • ďalšie dotknuté organizácie
 • Informácie o incidente
  • čas začiatku incidentu (ak je známy)
  • čas a spôsob zistenia
  • ide o prebiehajúci incident? (áno/nie/neviem)
  • boli  zneužité nejaké známe zraniteľnosti? (áno/nie/neviem)
  • aké protiopatrenia boli vykonané
  • detailný popis – popis priebehu incidentu, aké typy útokov boli použité, odkiaľ útok smeroval, aké boli bezpečnostné opatrenia (firewall, antivirus, ...),či boli prekonané apod.
  • ak ide o spam alebo vírus, pripojte úplnú hlavičku a telo e-mailovej správy alebo  dotknutý súbor zabalený vo formáte ZIP zabezpečený heslom: „incident“
  • ak ide o phising alebo pharming, pripojte prosím aj úplnú adresu URL.
  • ak ide o sieťové skenovanie alebo útok typu odopretia služieb (DoS), pripojte prosím časové známky, časovú zónu, zdrojové a cieľové IP (prípadne MAC)  adresy a porty, typ protokolu (TCP, UDP, ICMP,…) – ak je možné vzorku zachytených paketov  (napr. pomocou programu WireShark)
 • Informácie o zasiahnutých zariadeniach  a dopadoch
  • typ a funkcia zariadenia
  • IP adresa, hostname,
  • protokol a porty na ktoré útok smeroval,
  • popis hardwaru zariadenia,
  • operačný systém (typ, verzia)
  • zasiahnutý software alebo súbory
  • ide o kritické zariadenie z pohľadu pokračovania v činnosti?
  • je zariadenie v prevádzke?
  • kontaktná osoba pre získanie prístupu k zariadeniu
  • obsahuje neverejné informácie?

Zraniteľnosť je možné nahlásiť nasledovne:

 Pri hlásení zraniteľnosti je potrebné uviesť čo najviac informácií, ktoré by mohli pomôcť pri jej analýze, overení a odstránení. Popis zraniteľnosti by mal obsahovať tieto údaje:
 • čas a spôsob zistenia
 • bola už zraniteľnosť niekde publikovaná?
 • typ zariadenia, softvéru, ktorého sa zraniteľnosť týka, presná verzia
 • pokiaľ je to možné, informácie o nainštalovaných záplatách (patch) a aktualizáciách (update)
 • detailný popis – o aký typ zraniteľnosti ide (buffer overflow, XSS, nedostatočná autentifikácia,...), ako je možné zneužiť ju (lokálne , po sieti,  je potrebná autentifikácia?), aké akcie/útoky umožňuje, čo môže spôsobiť jej zneužitie (dôvernosť, integrita, dostupnosť)
 • odhad závažnosti zraniteľnosti

Ak je to možné, pripojte prosím konkrétny súbor (spustiteľný, zdrojový kód), ktorý obsahuje zraniteľnosť zabalený vo formáte ZIP zabezpečený heslom: „zranitelnost“.