Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Politika spracovávania informácií a ich poskytovanie tretím stranám

CSIRT.SK klasifikuje informácie týkajúce sa počítačových bezpečnostných incidentov alebo iných skutočností nahlásených akýmkoľvek komunikačným kanálom (elektronický formulár, e-mail, telefón a pod.) ako citlivé a dbá na zvýšenú dôvernosť takýchto informácií. Informácie budú poskytnuté tretím stranám pokiaľ to je potrebné v procese riešenia incidentu iba v nevyhnutnej miere a so zabezpečením anonymity takto poskytnutých informácií. V prípade uvedenia explicitnej požiadavky na spracovanie informácií nahlasujúcim subjektom, bude CSIRT.SK úplne rešpektovať takúto požiadavku. Výnimku v tomto prípade tvorí zákonné nahlasovanie informácií pre orgány činné v trestnom konaní alebo na základe rozhodnutia súdu v zmysle zákona č. 301/2005 Z.z Trestný poriadok.

Zvýšená dôvernosť pri spracovaní a ukladaní informácií je pri hláseniach, ktoré explicitne uvádzajú, že obsahujú citlivé alebo inak klasifikované informácie a v prípade informácií prijatých v zašifrovanej podobe. Na účely bližšej klasifikácie prijatých informácií sa CSIRT.SK riadi štandardom TLP (Traffic Light Protocol). Vnútorné spracovanie informácií podlieha organizačnej smernici Klasifikácia a ochrana informácií. V prípade, že sa jedná o osobné údaje, proces ich spracovania a ukladanie sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ide o utajované skutočnosti CSIRT.SK pristupuje k informáciám na základe zákona č. 215/2004 Z.z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.